فيلتر  شيميايي مخصوص بررسي هاي حريق :

 

اين فيلتر با نام  UP3  و کد اتحاديه اروپايي A2B2E2K2HgCo20 NOP3 NR    ناميده ميشود و در عمليات تحقيقات پس از اطفاي حريق و يا در هنگام بروز حريق و دور از آتش استفاده ميشود و بدليل داشتن انواع لايه هاي جاذب و کاتاليست قادر است  تمام گازهاي احتراقي متصاعده از مواد آلي ، معدني ، گوگردي ، اسيدي ، قليايي ، بخارات جيوه ،‌ گاز منو کسيد کربن ،  گاز هاي اکسيد ازت ، تمام ذرات معلق موجود در هوا دود و دوده  را جذب نموده و فرد را در حوزه بروز حريق از خطر مسموميت و مرگ نجات دهد .

ماموران آتش نشاني فيلتر هاي فوق را مي توانند با هر نوع ماسک تمام صورت و يا ماسک تمام صورت مدل TR2002 اسپاسياني و نيز با  ماسک  تمام صورت دستگاه هاي  تنفسي مبارزه با حريق مدل TR2002/BN  براحتي استفاده نمايند .

فيلتر  UP3  براي يک دوره عملياتي استفاده مي شود و استفاده مجدد از آن توصيه نشده است .

کاتالوگ 

تائيديه استاندارد 

 

دسته بندی محصولات